Thumb b2f0a322c4b14a24ec307dd10eac0ce8d58640d3
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Angela Schuurman-Koring

Ik collecteer omdat:

Dieren onze hulp hard nodig hebben, en de mensen die hun redden en verzorgen dat alleen kunnen doen door onze donaties!
Ieder dier verdient liefde en goede verzorging.

1

donatie

€ 5

ingezameld