Thumb 5074b3fc5e5c75bbfb81af3ac2c305346d55e36b
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Juliana Gioria Cardoso Araujo

Ik collecteer omdat:

Omdathet is belangrijk om die dieren te beschermen zonder een huis en die zorg, liefde en hulp nodig hebben. We moeten ze veilig houden en ervoor zorgen dat ze worden opgevangen.

0

donaties

€ 0

ingezameld