Thumb f13aaa5d89960b13f58060674cde558728c2c32a
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Marijke Horstink

Ik collecteer omdat:

4 oktober is het dierendag. Er is helaas veel leed onder dieren. En zij kunnen niet voor zichzelf opkomen. Daarom is het belangrijk dat wij dat doen! De dierenbescherming doet veel goed werk en daarom collecteer ik voor hen rondom dierendag. Kun jij ook iets missen voor de dieren? Ik verdubbel zelf wat ik ophaal als collectant!

28

donaties

€ 1.358

ingezameld