Thumb 5228f4b392d5e7e8fcddae2a9622f12ba73020e7
87c898d1a3936b46ad12fea284281c6ed849162d

Suzy van Wensveen

Ik collecteer omdat:

voor al een paar euro per jaar per persoon we ontzettend veel dierenleed kunnen tegen gaan. Denk aan het vervoeren van zieke en gewonde dieren met dierenambulances, de opvang en zorg van (afgedankte) dieren in onze eigen asielen en inspectiewerk gericht op het voorkomen van ernstige verwaarlozing en mishandeling van dieren.

2

donaties

€ 20

ingezameld